Tag Archives: มอบ 100 ล้าน

มอบ 100 ล้าน

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  มอบเงินสนับสนุน โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย หลวงปู่แหวน “สุจิณโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยร้านบาทถ้วน)  โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

Read More »