Tag Archives: มทร.ธัญบุรี แถลงผลสำเร็จ โครงการวิจัยดูดซับพื้นที่ฯ สร้างรายได้สู่ชุมชน

มทร.ธัญบุรี แถลงผลสำเร็จ โครงการวิจัยดูดซับพื้นที่ฯ สร้างรายได้สู่ชุมชน

ณ ห้อง Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรีกับภาคีชุมชน และแถลงผลสำเร็จการดำเนินโครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการวิจัยดูดซับพื้นที่ (ทุนวิจัย สกสว.) ภายใต้ “โครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี” มีแนวความคิดที่จะศึกษาถึงการนำนวัตกรรมการตลาด มาหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของชุมชน เพื่อให้สามารถจำหน่ายและก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี โดยคณะผู้วิจัยเลือกทำการศึกษาคือชุมชน 3 ชุมชนที่มีศักยภาพ ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่ “บันตัน” 2. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่เขียว ผลิตหน่อไม้ต้ม 3. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่ตำบลทุ่งโพธิ์ ผลิตหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าว (ต่อยอดจากงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์) ผู้ปลูกไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยเมื่อปี 2561 …

Read More »