Tag Archives: มทร.ธัญบุรี ยกทัพ นศ.กว่า 400 ชีวิต ลงจตุจักร ‘ปั้นนวัตกร สู่ผู้ประกอบการ’

มทร.ธัญบุรี ยกทัพ นศ.กว่า 400 ชีวิต ลงจตุจักร ‘ปั้นนวัตกร สู่ผู้ประกอบการ’

มทร.ธัญบุรี ยกทัพนักศึกษากว่า 400 ชีวิต ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ฝึกนักศึกษาคิดและปฏิบัติจริง สู่การเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มีแนวความคิดและตะหนักถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกร ซึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนา ประยุกต์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยให้เกิดเป็นนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “ปั้นนวัตกร สู่ผู้ประกอบการ” ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค และนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และฝึกให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และเป็นการตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ ต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณท่านวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้แนวคิดและประสบการณ์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกคิดปฏิบัติจริง เพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งไม่ใช่องค์ความรู้เพียงศาสตร์เดียว ทางมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 11 คณะ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำความรู้ของศาสตร์หลาย ๆ ด้านมาบูรณาการด้วยกัน ศึกษาและเรียนรู้ด้วยกัน …

Read More »