Tag Archives: มทร.ธัญบุรี มอบ 23 เครื่องช่วยอ่านและสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติ ให้ รร.เครือข่าย

มทร.ธัญบุรี มอบ 23 เครื่องช่วยอ่านและสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติ ให้ รร.เครือข่าย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) มอบสื่อ “ชุดอาดุยอิโน่ทัชเกมการอ่านคำภาษาไทย” ให้กับโรงเรียนเครือข่าย 23 โรงเรียน กิจกรรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามกระบวนการ PLC แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รูปแบบ สุ จิ ปุ ลิ โมเดล ระดับประถมศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ48 พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มทร.ธัญบุรี ได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เริ่มจาก 1 โรงเรียนมาเป็น …

Read More »