Tag Archives: มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสี UV-C ใช้ภายในมหาวิทยาลัย

มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสี UV-C ใช้ภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มานพ แย้มแฟง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายภาณุพงศ์ ภู่แพร นายจงใจ ชัยจันดี นายสายัณห์ ชำนาญเวช นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวคิดในการสร้างตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสี UV-C โดย ผศ.ดร.มานพ แย้มแฟง บอกว่า ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสี UV-C ใช้ได้สำหรับฆ่าเชื้อที่หน้ากากอนามัยซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้ ของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋า หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงอาหารเช่น ช้อน จาน ถ้วย ตะเกียบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อสำหรับผู้ที่จะใช้อุปกรณ์และภาชนะในโรงอาหารของ มทร.ธัญบุรี โดยตู้ฆ่าเชื้อจะใช้ หลอดรังสี UVC เพื่อผลิตรังสี UVC มาใช้ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อในวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้ ซึ่งชั้นวางอุปกรณ์ภายในตู้สามารถถอดประกอบและปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน หลักการทำงานของตู้ฆ่าเชื้อ นำหน้ากากอนามัยแขวนที่ราวชั้นบนสุดหรือวางบนชั้นวาง ซึ่งชั้นวางในแต่ละชั้นสามารถนำของใช้ส่วนตัว อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงอาหารมาวางเมื่อต้องการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำไปใส่หรือสัมผัสกับอาหารเพื่อรับประทาน …

Read More »