Tag Archives: ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สลิดไทย ว่ายไกลถึงแดนจีน! ตลาดใหม่ และโอกาสของคนไทย

สลิดไทย ว่ายไกลถึงแดนจีน

"ปลาสลิด" ปลาที่คนไทยไม่เคยเห็นหัว (จริงๆนะ!) แต่จะสร้างโอกาส เปิดตลาดให้ชาวสมุทรปราการ เป็นปลาที่ได้ว่ายไกลไปถึงแดนมังกร!!

Read More »

ออมสิน จับมือ 56 สถาบันอุดมศึกษา ดันชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ออมสิน จับมือ 56 สถาบันอุดมศึกษา ดันชุมชนกว่า 10,000 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ฐานรากสู่ความยั่งยืน ธนาคารออมสิน เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนให้มีศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือ ระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการทำงานพลังนักศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้ “โครงการอาสาประชารัฐ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่ง 411 องค์กรชุมชน และหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร และกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมถอดบทเรียนการดำเนินงานของปี …

Read More »