Tag Archives: ภาษีคาร์บอน

รัฐบาล ‘ออสเตรีย’ แจกเงินอย่างฉลาด!! ให้ความช่วยเหลือคนในประเทศช่วงเงินเฟ้อ ด้วยการขึ้นภาษีคาร์บอนผู้ผลิต-นำเข้า

ในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศต่างเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูง ซึ่งการรับมือของภาครัฐนั้น มีทั้งการใช้นโยบายการเงิน อย่างการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือใช้นโยบายการคลัง อย่างการเพิ่มภาษี หรือแม้การจัดเก็บภาษีใหม่ๆ รวมถึงลดการใช้จ่ายของรัฐบาล 'ออสเตรีย' เป็นประเทศที่แจกเงินอย่างฉลาด!! ด้วยการให้ความช่วยเหลือคนในประเทศช่วงเงินเฟ้อ ด้วยการขึ้นภาษีคาร์บอนผู้ผลิต-นำเข้า

Read More »