Tag Archives: พาเปิด 4 เส้นทาง ESG “ไปรษณีย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์ กบข. กรมคุ้มครองสิทธิฯ” ชูแนวคิดความยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตสู่องค์กร

พาเปิด 4 เส้นทาง ESG “ไปรษณีย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์ กบข. กรมคุ้มครองสิทธิฯ” ชูแนวคิดความยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตสู่องค์กร

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัจจัยหลายๆ อย่าง  อาทิ การเติบโตของเทคโนโลยี สถานการณ์โควิด – 19 ตลอดจนวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้วิถีชีวิตของคนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านความคิดและทัศนคติในการดำเนินชีวิต เช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่ต่างต้องปรับตัวเพื่อให้องค์กรของตนเองอยู่รอด ผ่านแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ต้องหันมาคำนึงถึงหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance) หรือที่เรียกกันว่า ESG ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ผู้ประกอบการทั่วโลกให้ความสนใจ และนำมาปรับใช้เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน  พร้อมช่วยสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กับองค์กรในระยะยาวได้ ในขณะเดียวกัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้ให้บริการสื่อสารและขนส่งแห่งชาติที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 140 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและความเป็นไปของโลกอยู่เสมอ มากไปกว่านั้นด้วยความตั้งใจที่จะสร้างเครือข่ายการเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อคนไทย ไปรษณีย์ไทยจึงได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเสวนา ESG Day: Networking for Sustainable Growth แชร์มุมมองการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ พร้อมดึงเครือข่ายองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน  กว่า 50 หน่วยงานร่วมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแนวคิด …

Read More »