Tag Archives: พาณิชย์ – DITP ปั้นผู้ประกอบการส่งออกรุ่นใหม่โกอินเตอร์กว่า 107 ราย ภายใต้โครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก

พาณิชย์ – DITP ปั้นผู้ประกอบการส่งออกรุ่นใหม่โกอินเตอร์กว่า 107 ราย ภายใต้โครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) โชว์ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 141 ภายใต้วิสัยทัศน์และการกำหนดนโยบายของ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 107 ราย โดยในปีนี้เป็นการดำเนินการโครงการในรูปแบบ Virtual Training and Workshop ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งโครงการอบรมอัดแน่นด้วยองค์ความรู้และเทคนิคการส่งออก พร้อมตั้งเป้าผลักดันผู้ประกอบการส่งออกรุ่นใหม่จากโครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก ในปี 2566 เพิ่มอีก   นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ การบ่มเพาะความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก ตลอดจนสนองนโยบาย Local to Global ของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้วิสัยทัศน์และการกำหนดนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้เชิงลึก ที่จะสามารถพาผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ …

Read More »