Tag Archives: พัฒนา ‘เครื่องปั่นด้าย’ เพิ่มความเสถียรของเส้น ควบคุมด้วยบอร์ดอะดูอีโน่ ร่วมระบบพีไอดี

พัฒนา ‘เครื่องปั่นด้าย’ เพิ่มความเสถียรของเส้น ควบคุมด้วยบอร์ดอะดูอีโน่ ร่วมระบบพีไอดี

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ออกแบบและพัฒนาเครื่องปั่นด้ายอัตโนมัติ ควบคุมด้วยบอร์ดอะดูอีโน่ (Arduino) ร่วมกับระบบพีไอดี (PID) เพื่อเพิ่มความเสถียรของเส้นด้าย และทุ่นแรงคน “การปั่นด้าย” เป็นวิธีการอย่างหนึ่ง โดยนำเส้นใยที่ทำให้ฟูตัวแล้ว มาดึงให้ยืดเป็นเส้น พร้อมกับบิดเกลียวเพื่อให้เส้นใยเกาะตัวเป็นเส้นยาวติดต่อกัน หรืออธิบายอย่าง่าย ๆ ว่าเป็นการปั่นเส้นใยจนเกิดเป็นเส้นด้ายนั่นเอง ปัจจุบันสภาพเครื่องปั่นด้ายบางแห่ง บางพื้นที่ยังเป็นแบบดั้งเดิม ที่อาศัยภูมิปัญญาและการสืบทอดต่อกันมา โดยอุปกรณ์ที่ทำเครื่องปั่นด้ายจะเป็นวัสดุที่มีในชุมชน และการปั่นด้ายแต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างมากในการปั่น จึงมีการใช้เครื่องจักรในการปั่นด้ายเข้ามาทุ่นแรง แต่เนื่องด้วยเครื่องปั่นด้ายมีขนาดใหญ่ ทั้งยังมีราคาสูง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาซ่อมบำรุงที่มากพอสมควร ปัจจุบันเครื่องปั่นด้ายได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของการปั่นด้ายที่เร็วขึ้น และช่วยในการทุ่นแรงได้มากขึ้น โดยมีการแข่งขันทางด้านเวลาที่ใช้ในการปั่นด้ายให้เร็วมากขึ้นและตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบควบคุมความเร็วในการปั่นด้ายอย่างสม่ำเสมอและมีความเสถียรในการควบคุมปริมาณความยาวของเส้นด้ายให้ปั่นได้ตามจำนวนรอบที่ต้องการ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องการปั่นด้ายให้เร็วขึ้นและทุ่นแรง 3 นักศึกษา นำโดย “เชษฐ” นายเชษฐบุตร ปราบพาล “ตอง” นางสาวบุณญิสา มาลิตร์ และ “นัฐ” นายนัฐนัย ปัททุม จากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จึงเกิดไอเดียร่วมกัน …

Read More »