05 Nov 2019

ม.มหิดล ชูยุทธศาสตร์ เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่พลเมืองโลก เสริมทักษะความรู้ยุคศตวรรษที่ 21

ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 สถานการณ์ต่างๆ ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกสถาบันการศึกษา ต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก (global citizenship) ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า

0