Tag Archives: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ธัญบุรี วิจัย “เส้นพลาสติกพิมพ์สามมิติจากพอลิแลคติคแอซิดและพอลิพรอพิลีนรีไซเคิลผสมชีวมวล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ด้วยการศึกษากระบวนการผสมพอลิแลคติคแอซิด (Polylactic-acid ; PLA) กับข้าว แกลบ ฟางข้าว และเส้นใยจากใบสัปปะรด และใช้พอลิพรอพิลีน (Polypropylene ; PP) รีไซเคิลผสมกับแกลบ เพื่อเพิ่มช่องทางใช้งานให้กับชีวมวลจาก แกลบ ฟางข้าว และเส้นใยจากใบสัปปะรด ให้เกิดประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสขยายผลผลิตงานวิจัยการผลิตเส้นพิมพ์สามมิติรักษ์โลกออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ เล่าว่า เครื่องพิมพ์สามมิติที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันใช้หลักการหลอมเส้นพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวแล้วฉีดออกมาเป็นเส้นขนาดเล็กผ่านหัวฉีด เครื่องพิมพ์จะวาดเส้นพลาสติกที่ถูกฉีดออกมาให้เป็นรูปร่างในแนวราบทีละชั้นจนครบถ้วนเป็นรูปร่างตามการออกแบบ และได้รูปร่างวัตถุสามมิติที่จับต้องได้จริงเหมือนกับสิ่งทีได้ออกแบบไว้ เส้นพลาสติกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิตินั้น เป็นพลาสติกกลุ่มเทอร์โมพลาสติก และชนิดที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ (Acrylonitrile butadiene styrene ; ABS) และ (Polylactic-acid ; PLA) ปัจจุบัน PLA จะนิยมใช้งานมากกว่า ABS เนื่องจาก ABS …

Read More »

มทร.ธัญบุรี พัฒนา “วัสดุคอมโพสิต” จากขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์เคลือบด้วยอะลูมิเนียม

การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากขยะบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมสู่การใช้งานจริง เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากโครงการ Talent mobility ของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผลงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมวิจัย ผศ.ศุภเอก ประมูลมาก, ผศ.บุญส่ง จงกลนี, ดร.มนทิพย์ ล้อสุริยนต์ และอาจารย์จิรวัฒน์  ใจอู่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ กล่าวว่า ทุกวันนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เคลือบด้วยอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนมากที่ต้องการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำมาจากชั้นฟิล์มของเทอร์โมพลาสติกและมีชั้นฟิล์มของอะลูมิเนียมทำหน้าที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  เช่น ถุงขนมคบเคี้ยว ซองบรรจุกาแฟสำเร็จรูป ถุงบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟ กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ยูเอซที (Ultra-High-Temperature Processing ; UHT) ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการให้ความร้อนสูงในเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงขยะจากบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกเคลือบด้วยอะลูมิเนียมสำหรับป้องกันสิ่งแปลกปลอมและรักษาคุณภาพของชิ้นส่วน เมื่อนำไปสู่โรงงานประกอบจะมีขยะเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากเช่นกัน …

Read More »