Tag Archives: ประสบอุบัติเหตุจากรถและรถมีประกันภัย พ.ร.บ. จะได้รับค่าชดเชยรายวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประสบอุบัติเหตุจากรถและรถมีประกันภัย พ.ร.บ. จะได้รับค่าชดเชยรายวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

“ประสบอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถใช้สิทธิจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้หรือไม่?” เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันนั้นมีประกันภัย พ.ร.บ. หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เสียหายก็ไปขอรับค่าเสียหายได้ทันที เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถคันไหน ก็ไปใช้สิทธิกับรถคันนั้นก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ความรับผิด โดยความคุ้มครองเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย 35,000 บาทต่อคน และเมื่อได้พิสูจน์ผลความรับผิดแล้ว (เมื่อทราบว่าผู้ขับขี่รถคันใดเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด) ผู้ประสบภัยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน สำหรับเอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าชดเชย (กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 2.ใบแจ้งหนี้หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นคนไข้ในเพื่อขอรับค่าชดเชย หมายเหตุ …

Read More »