Tag Archives: บุหรี่

World No Tobacco Day หยุดสูบ หยุดโรคมะเร็ง

วันงดสูบบุหรี่โลก

เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ของทุกปี บิสิเนสพลัสขอเป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงพิษภัย และรู้เท่าทันถึงโทษภัยของการสูบบุหรี่

Read More »