Tag Archives: บางละมุง

เพอร์นอตริคาร์ด บุกฟื้นฟูทะเลบางละมุงช่วยกำจัดขยะที่มาจากพัทยา

เควนติน จ็อบ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) นำทีมผู้บริหารและพนักงานออกไปลงพื้นที่ทำงานเพื่อสังคม โดยในประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้านชายทะเลบางละมุง จังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท, กรมประมง, เทศบาลบางละมุง และชุมชนชายทะเลบางละมุง ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสานต่อพันธกิจของ เพอร์นอต ริคาร์ด ซึ่งในปีนี้ได้รวมใจพนักงานกว่า 18,500 คนทั่วโลก ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนในโครงการ “Pernod Ricard Responsib’All Day” ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์คือ “Let’s live together, better” เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและเป็นประโยชน์ให้กับชุมชน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชุมชน เน้นกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีจิตสาธารณะ รู้จักการปกป้อง ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกน่าอยู่และเพื่อการเป็นผู้สร้างมิตรภาพที่ดีแก่เพื่อนมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน โดยชุมชนบ้านชายทะเลบางละมุงเป็นชุมชนเล็กๆ มีพื้นที่ฝั่งซ้ายติดกับเมืองพัทยา เกิดปัญหาขยะจากเมืองพัทยาที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้เกิดขยะในทะเลพัดเข้ามายังหาดบางละมุง เกิดเป็นมลพิษทางทะเลเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ สร้างผลกระทบทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะต่อระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง อีกทั้งการจัดการขยะที่ไม่เป็นระบบทำให้ขยะมีจำนวนมากขึ้น …

Read More »