Tag Archives: บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เอสซีจี ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ “School Check-up ตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย” ช่วยลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงให้เด็กนักเรียน

เอสซีจี โดย บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) ในการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่และบริเวณโดยรอบโรงเรียน มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้วยแนวคิด “ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันก่อน ชีวิตปลอดภัย” นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัย โดยทางโรงเรียนต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง ซึ่งโครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งในพื้นที่บริเวณโรงเรียน รวมทั้งจุดอันตรายต่าง ๆ โดยรอบ ผ่านการตรวจเช็คความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องของแต่ละจังหวัด” ด้าน นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “โครงการ School Check-up นี้ …

Read More »

ป้องกัน COVID-19

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดย คุณประพนธ์ ธนาสุทธิเสรี Head of Housing Products Business พร้อมด้วย คุณเทิดพงศ์ ธัญกุลสัมพันธ์ Solution Design and Consulting Business Director รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก คุณชินทัศน์ พัฒนพิฑูรย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ตัวแทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อกระจายให้กับศูนย์กระจายสินค้า เอสซีจี ทั่วประเทศ ในการนำไปใช้ทำความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และรถบรรทุกสินค้า ป้องกันการกระจายไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบ ณ ศูนย์กระจายสินค้า เอสซีจี โลจิสติกส์ …

Read More »