Tag Archives: บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 2567

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก พร้อมเปิดรับสมัครนักขับมือใหม่ชาวพิษณุโลกและประชาชนทั่วไปจังหวัดใกล้เคียงที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์  สมัครเข้าร่วมโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 (พร้อมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2567) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ หรือมีโรคประจำตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะขับขี่ยานพาหนะ และต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งผู้เข้าการอบรมฯ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย โดยภายหลังผ่านการอบรมจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน E-exam และสอบปฏิบัติขับรถยนต์ อันเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ …

Read More »

วิริยะประกันภัย ประกาศแผนงานปี 67 “มากกว่าความคุ้มครอง คือ ความคุ้มค่า”

นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูงจัดงานแถลงข่าวประจำปี 2567 แถลงถึงผลการดำเนินงานและภาพรวมผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ปีแห่งความมั่นคงและเป็นธรรม : มากกว่าความคุ้มครอง คือ ความคุ้มค่า” อันเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของวิริยะประกันภัย ด้วยประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยกว่า 77 ปี ซึ่งบริษัทฯ มีความ “มั่นคง” ด้วยสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง 68,335 ล้านบาท “เป็นธรรม” ทุกขั้นตอนการบริการและมอบประสบการณ์ความ “คุ้มค่า” ให้แก่ ลูกค้า ด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาพัฒนานวัตกรรมบริการใหม่อย่าง “V-Inspection” บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับทำประกันภัยผ่านโทรศัพท์มือถือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับการอนุมัติทำประกันภัยรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการเคลมนัดหมายผ่านวิดีโอคอล “VClaim on VCall” ขยายครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนการนำฐานข้อมูล “Big Data” มาใช้พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตาม Personalization and …

Read More »

วิริยะประกันภัย ปักหมุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างองค์ความรู้งานรับประกันภัยรถยนต์ EV

ดร.นภดล กลิ่นทอง ข้าราชการบำนาญ สาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” (Electric Vehicle Technology and Safe) โดยมี นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และจากส่วนกลาง ให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมดังกล่าว บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้แบบครบวงจรให้แก่บุคลากรของวิริยะประกันภัยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านงานซ่อมบำรุงยานยนต์ ทั้งนี้ การจัดอบรมในพื้นที่ภาค 2 แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จ.ขอนแก่น และรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นทารา …

Read More »

วิริยะประกันภัย สร้างระบบน้ำดื่ม รร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายบุญฤทธิ์ เสมอมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินไหมทดแทน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานศูนย์/สาขา ในสังกัด มอบถังเก็บน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์ในการวางระบบท่อประปาเพิ่มเติม รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง โดยมี นายคมวัน พันนุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเป็นการช่วยยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กและบุคลากรในโรงเรียนได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภค ทั้งยังช่วยแก้ไขการประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอใช้ในฤดูแล้งและสภาพน้ำขุ่นในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก ณ ห้องประชุม โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นการขยายผลการต่อยอดโครงการสนับสนุนการซ่อมบำรุงประปาภูเขาโรงเรียนชนบท ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อสนับสนุนด้านการซ่อมบำรุงและวางระบบท่อประปา พร้อมส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนด้วยการอำนวยประโยชน์ให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองได้มีน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคสะดวกยิ่งขึ้น

Read More »

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สนง.ขนส่งจันทบุรี มอบกรวยยางจัดระเบียบการจราจร

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นวลพร ไชยเดชกำจร ขนส่งจังหวัดจันทบุรี รับมอบกรวยจราจร จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวพนารัตน์ ขวัญเมือง ผู้จัดการสาขาจันทบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เพื่อให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ได้นำไปใช้ในการจัดระเบียบการจราจรภายในหน่วยงาน รวมถึงการจัดระเบียบสนามทดสอบภาคปฎิบัติสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี โดยการส่งมอบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค” รุ่นที่ 160 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดจันทบุรีในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่

Read More »

วิริยะประกันภัยมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม 700 ครัวเรือน พื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

พระจรัญอาทาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางบ่อ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 11 ร่วมรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 700 ชุด มูลค่า 320,532 บาท  โดยมีนางสาวกานดา  วัฒนายิ่งสมสุข  ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกลุ่มวิริยะจิตอาสาทั้งผู้บริหารและพนักงาน  เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่11 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ทั้งหมด 700 ครัวเรือน สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากเผชิญกับพายุฝนอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับน้ำทะเลหนุนท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นไปอย่างยากลำบาก ทีมงานวิริยะจิตอาสาจึงได้ส่งความห่วงใยผ่านถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร  ปลากระป๋อง  น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมพาสเจอไรซ์ วุ้นเส้น และเวชภัณฑ์ เช่น ยาแก้ไอวิริยะพานิช หน้ากากอนามัย สเปร์ย์แอลกอฮอล์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ …

Read More »

วิริยะประกันภัยสมทบทุนเงิน 1 ล้านบาท ให้ รพ.มงกุฏวัฒนะ ร่วมสู้ภัยโควิด-19

พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง  แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท และอาหารพร้อมทาน มูลค่า 350,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวพิศเพลิน  วิริยะพันธุ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสำนักงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพื่อผู้ป่วยโรคร้ายแรง พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอีก  3 แห่ง สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวหรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง  อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารพร้อมทานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน  ณ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่  กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย และขอสนับสนุนเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Read More »

วิริยะประกันภัยมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และชุด PPE รพ.กระทุ่มแบน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์  อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า 10 ลิตร จำนวน  5 เครื่อง  รวมถึงชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)  จำนวน 100 ชุด  และน้ำดื่ม จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวรุ่งรัศมิ์  ปัญญาดี  รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Read More »

วิริยะประกันภัย มอบ “หมอนคุณช้าง” ช่วยผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต

นางสาวพัชรินทร์  มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา รับมอบ “หมอนคุณช้าง” อุปกรณ์กายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ภายใต้โครงการ “หมอนคุณช้างจับมือ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวมณิสรา สร้อยไทร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปใช้สำหรับการกายภาพบำบัด ป้องกัน และฟื้นฟูภาวะแทรกซ้อนในผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากอาการเกร็งกล้ามเนื้อมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยนอนติดเตียงเป็นเวลานาน ณ มูลนิธิกระจกเงา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โครงการ “หมอนคุณช้างจับมือ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง” เกิดจากความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ได้เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทยจากภาวะการเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่ยังคงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยที่รอดชีวิตส่วนใหญ่ยังคงมีความบกพร่องทางร่างกาย ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต อันส่งผลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการฯ โดยมีการรับสมัครวิริยะจิตอาสาจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ร่วมจัดทำ “หมอนคุณช้าง” ด้วยการนำวัสดุเป็นผ้าคงเหลือจากการผลิตเครื่องแบบพนักงานปี 2560-2563 มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ …

Read More »

วิริยะประกันภัยสนับสนุนเงินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ถังทิ้งเข็มฉีดยา ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด สถานีกลางบางซื่อ

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง  และ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณดลเดช  สัจจวีระกุล  รองกรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ยังขาดแคลนเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำงาน อันเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบถังสำหรับจัดทิ้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว เช่น  เข็มฉีดยา หรืออุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนติดเชื้อ จำนวน 500 ใบ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดเก็บขยะภายในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  ณ สถานีกลางบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วและครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ และบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนชาวไทย ก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

Read More »