Tag Archives: บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด

รักบ้านเกิด จับมือรัฐ เอกชนรายใหญ่ ยกระดับคุณภาพการเกษตรไทย รุกหนักลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกร พร้อมขยายรับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ผู้สร้างสรรค์สื่อเกษตรดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืน ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)” เพื่อให้เกษตรกรมีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร การใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ รวมไปถึงการพึ่งพาตนเอง สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชน ต่อไป  พร้อมขยายการเปิดรับเกษตรกร ถึง 15 สิงหาคม 2566  เข้าร่วมโครงการ”คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ภายใต้แนวคิด ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur) คุณณัฐวุฒิ  ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด  กล่าวว่า รักบ้านเกิด จัดงานสัมมนาลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)”  โดยงานสัมมนานี้จะเป็นโอกาสที่เกษตรกรสามารถพัฒนาแนวคิดและประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกษตรอย่างอัจฉริยะ …

Read More »