Tag Archives: บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำปีที่ 4 ยังเน้นให้เยาวชนเป็นผู้นำรักษาแหล่งน้ำ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ ในปีนี้ ซึ่งถือว่าจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายนี้จะสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้เบื้องต้น และถือเป็นสมาชิกเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ มีหน้าที่ดูแลแหล่งน้ำในชุมชน และเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้สู่ชุมชนต่อไป โดยการดำเนินงานในครั้งที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่ได้เข้าไปดำเนินการมีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้กลายเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่องโยงประสานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรน้ำ และยังเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ ปีล่าสุดนี้ได้นำเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 80 ชีวิตร่วมกันขับเคลื่อนติดต่อกัน เพื่อเดินหน้าขยายเครือข่ายเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยใช้กิจกรรมค่ายเยาวชนปลูกฝังและเป็นฐานให้ความรู้ในมิติที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำให้คงอยู่กับชุมชน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้เป็นแกนนำสำคัญเพื่อรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง พัฒนาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนและท้องถิ่น และที่สำคัญยังคงเอกลักษณ์ในการเสริมความรู้เรื่อง “น้ำ” ผ่านการเข้าค่ายเยาวชน ฝึกทักษะความเป็นผู้นำที่ต่อยอดมาจากโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์น้ำ หรือ East Water Young Leader Camp ที่จัดมาตั้งแต่ปี 2551 ส่วนการดำเนินงานยังคงเน้นการขยายเครือข่ายในพื้นที่แหล่งน้ำต้นทุนโดยมีเป้าหมายทั้งอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ …

Read More »