Home / Tag Archives: บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

Tag Archives: บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับธุรกิจประกันภัย มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใน 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนน      ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ตลอด 7 วัน ระหว่าง     วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 มีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 3,333 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 392 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,326 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาคือดื่มแล้วขับ และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด สำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากรถมีประกันภัย พ.ร.บ.ร้อยละ 53.68 (210 ราย) และเสียชีวิตจากรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.ร้อยละ 46.32 (182 ราย) โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีที่เสียชีวิต …

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนด้านต่างๆ ในช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ    “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” (29 ธ.ค.2563 – 4 ม.ค.2564) มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 1.กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน บริษัทกลางฯ จัดทำกิจกรรมเพื่อยานพาหนะปลอดภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันที่ 1- 31 ธันวาคม 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 241 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษา …

Read More »

ทำประกันภัย พ.ร.บ. (กรณีเป็นนิติบุคคลทั่วไป) ต้องทำอย่างไร?

“มีรถ ต้องมีประกันภัย พ.ร.บ. มีความคุ้มครอง” กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถทุกคนต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมาย อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญต้องตรวจดูวันหมดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.รถของตนเอง โดยการต่ออายุ พ.ร.บ.นั้นสามารถต่อล่วงหน้าก่อนกรมธรรม์ของเดิมจะหมดอายุได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองต่อจากระยะเวลาที่หมดอายุเดิม สำหรับการทำประกันภัย กรณีที่เจ้าของรถเป็น“นิติบุคคลทั่วไป” นั้นเอกสารที่ต้องใช้ในการทำ พ.ร.บ. ตามกฎหมาย จะประกอบไปด้วย 1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี) กรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้แสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี) 2.หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจพร้อมตราประทับ(ถ้ามี) 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 5.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ นั้นสามารถติดต่อทำและขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสอบถามรายละเอียดข้อมูลที่ตั้งสาขา ได้ที่     Call Center บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด …

Read More »

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง รถพร้อม คนพร้อม และรถมีประกันภัย……“มีความคุ้มครอง”

อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น มีปัจจัยมาจาก คน,รถ,ถนน และสภาพแวดล้อม ดังนั้นความพร้อมก่อนการเดินทางทั้งในช่วงปกติและช่วงของวันหยุดยาวหรือเทศกาล ผู้ใช้รถก็ต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน การเดินทางออกต่างจังหวัดจะมีปริมาณรถบนถนนเป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง “คน” ผู้ขับขี่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกาย ดังนั้นก่อนการเดินทางทั้งไปและกลับ ผู้ใช้รถใช้ถนน ทุกคนจะต้องมี สติ มีวินัย มีน้ำใจ ซึ่งผู้ขับขี่จะต้อง มีสติ ในการขับขี่รถ เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ง่วงไม่ขับ มีวินัย ผู้ขับขี่จะต้องเคารพกฎจราจร ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดและสำหรับผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก็จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง มีน้ำใจ ต่อเพื่อนร่วมทาง เพียงแค่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายข้ามอย่างปลอดภัยหรือให้ทางเมื่อมีรถคันอื่นเปิดสัญญาณไฟขอทาง สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง  นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังต้องมีใบอนุญาตขับขี่ โดยสาเหตุหลักที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนคือความเร็ว “ลดเร็ว ลดเสี่ยง” “รถ” ควรมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถ ทั้งในส่วนของระบบไฟส่องสว่าง (ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า/ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว),ระบบเบรก,ที่ปัดน้ำฝนและยางรถ เป็นต้น และต้องไม่ลืมว่ารถทุกคันต้องต่อภาษีทุกปี รวมทั้งมีการทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อสร้างหลักประกันว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ทั้งผู้ขับขี่  ผู้โดยสาร และบุคคลเดินถนน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็นการช่วยบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาตัวอีกด้วย …

Read More »

“อุบัติเหตุจากรถ มีความคุ้มครอง”

จากข้อมูล www.thairsc.com ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน (วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563) ที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 12,384 ราย และเสียชีวิตจำนวน 142 ราย เมื่อมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563) ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เสียหายก็ไปขอรับค่าเสียหายได้ทันที เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น จากบริษัทประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถคันไหน ก็ไปใช้สิทธิกับรถคันนั้นก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ความรับผิด โดยความคุ้มครองเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย …

Read More »

ประสบอุบัติเหตุจากรถและรถมีประกันภัย พ.ร.บ. จะได้รับค่าชดเชยรายวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

“ประสบอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถใช้สิทธิจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้หรือไม่?” เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันนั้นมีประกันภัย พ.ร.บ. หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เสียหายก็ไปขอรับค่าเสียหายได้ทันที เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถคันไหน ก็ไปใช้สิทธิกับรถคันนั้นก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ความรับผิด โดยความคุ้มครองเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย 35,000 บาทต่อคน และเมื่อได้พิสูจน์ผลความรับผิดแล้ว (เมื่อทราบว่าผู้ขับขี่รถคันใดเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด) ผู้ประสบภัยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน สำหรับเอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าชดเชย (กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 2.ใบแจ้งหนี้หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นคนไข้ในเพื่อขอรับค่าชดเชย หมายเหตุ …

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์และสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์และสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน“ด้านการสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้”จากนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในกิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรด้านเด็กและเยาวชนทั่วประเทศภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรามาดา บายวินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

Read More »

กรณีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ“สูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร?

หลายครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้น ความสูญเสียที่ผู้ประสบภัยได้รับนั้นอาจส่งผลเสียการใช้ต่อชีวิตที่เหลืออยู่ เหตุเพราะจากการเกิดอุบัติเหตุนั้นอาจทำให้ต้อง สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้ประสบภัยจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามประกันภัย พ.ร.บ.เพราะรถคันที่ก่อเหตุไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. แต่ถ้ารถมีประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อมีผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ประกันภัย พ.ร.บ.จะให้ความคุ้มครองดังนี้ 1.กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน 2.กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือตาสองข้าง (ตาบอด) บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน 3.กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน 4.กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน 5.กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้าง …

Read More »

พ.ร.บ. คืออะไร

พ.ร.บ. คืออะไร…..ใครมีหน้าที่ต้องทำ? เกิดเหตุแล้วทำยังไง ?♿️♿️ เคลม พ.ร.บ. ได้ไม๊…คุ้มครองใครบ้าง?🏃🚴🚗 แล้วถ้าไม่ทำพ.ร.บ.จะโดนปรับเท่าไหร่? และ ‼️ ⛔️ระวัง!!!!! ผู้ใดยื่นคำขอรับการ ค่าเสียหายโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อขอรับค่าเสียหายตามพ.ร.บ.นี้ มีโทษแรงนะจ๊ะ #1791 #พรบ #มอไซค์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1838952492908175&id=1092994414170657 ขอขอบพระคุณที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 0-2100-9191 ต่อ 5400-5403 www.rvp.co.th

Read More »

ประชาชนผู้ใช้รถมีเฮ ! ซื้อประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ได้แล้วที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จับมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มช่องทางการซื้อประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้รถมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุคุ้มครองตามกฎหมาย การขยายช่องทางการให้บริการในการจำหน่าย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ที่สาขาของ ธ.ก.ส. นั้นเป็นความร่วมมือกันภายใต้“โครงการประกันวินาศภัยภาคบังคับเฉพาะรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ประชาชน” ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ได้สร้างหลักประกันต่อสังคมและ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการประกันภัยภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อประสบภัยจากรถ รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถซื้อประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ในราคาตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว แบบ online real time ผ่านระบบอิเลคทรอนิกของบริษัทกลางฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่ทำประกันภัยได้ความคุ้มครองทันที ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรับกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ได้ทันทีที่จุดบริการของทางธนาคารที่มีมากกว่า 1,021 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ สำหรับความคุ้มครองประกันภัย …

Read More »