Tag Archives: บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 “e-Claim Awards 2022”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 หรือ “e – Claim Awards 2022” ให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย และบุคลากรที่ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นจากทั่วประเทศ จำนวน 190 รางวัล นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นมาตรการทางสังคมในการเสริมสร้างหลักประกันด้านการคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของประชาชนผู้ประสบภัยจากการใช้รถให้ได้รับการคุ้มครองดูแลและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่สร้างภาระให้กับผู้ประสบภัยที่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการให้ผู้ประสบภัยจากรถ ได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็ว ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e-Claim System โดยเริ่มใช้ตั้งแต่    ปี 2543 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้ ระยะเริ่มต้น ในปี …

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ

โครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีแผนงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและได้มีการกำหนดเป้าหมายลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน โดยสนับสนุนเงินรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานและ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทยต่อไป โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละพื้นที่ตามเป้าหมาย สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 5 หรือลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่า 10 คนต่อปีของสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2560-2562 จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.Thairsc.com และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่สายงานจราจรโดยการคัดเลือกและมอบรางวัลให้ข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในงานจราจรและหน่วยงาน โดยเน้นหลัก 5S ได้แก่ SMILE (ยิ้มแย้มแจ่มใส), SMART (มีบุคลิกภาพที่ดี),SALUTE (ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพให้เกียรติ), SERVICE MIND (ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการสาธารณะ) และ STANDARD (ยกระดับมาตรฐานการทำงาน ความรู้เทคโนโลยี ความเสมอภาค) โดยแบ่งรางวัลเป็นประเภทบุคคล กองบังคับการละ 2 นาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 194 …

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมการประกันภัยรถภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ  รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมการประกันภัยรถภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565  จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2566 (Prime Minister’s Insurance Awards 2023)  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมประเทศชาติอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกิจกรรม “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทยใจหนึ่งเดียว”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทยใจหนึ่งเดียว” จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพของเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม นวัตกรรมด้านกู้ชีพกู้ภัย นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาด โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมลงนามได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,  บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด , บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด , ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา” ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับธุรกิจประกันภัย พร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถภายใน 24 ชั่วโมงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับธุรกิจประกันภัย พร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถภายใน 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย พร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยทันที จ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น (โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) ภายใน 24 ชั่วโมง กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิต จ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาทต่อราย (การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวของผู้ประสบภัยทันที) หลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว บริษัทกลางฯ และบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกิน …

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” Kick off รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมพิธี    เปิดวาระสำคัญของจังหวัด “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” Kick off รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ สนามหน้าศาลากลางอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ดำเนินการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขานครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนหมวกนิรภัยราคาพิเศษต่ำกว่าต้นทุนโรงงาน เพื่อรณรงค์กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สืบเนื่องมาจากข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึง 298 ราย และในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2565 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 190 ราย ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากรถจักรยานยนต์ จึงเท่ากับมีผู้เสียชีวิตในแต่ละวันๆ ละเกือบ …

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน 300 ใบ เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร

นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบ หมวกนิรภัย จำนวน 300 ใบ แก่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความ  สะอาดของกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปปฏิบัติหน้าที่ได้มีหมวกนิรภัยสวมใส่ เพื่อความ ปลอดภัยในการเดินทาง สืบเนื่องจากที่บริษัทกลางฯ ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จำนวน 126,117 ใบ ให้กับโรงเรียน จำนวน 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครไปก่อนหน้านี้ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางโดยสารรถจักรยานยนต์ไปเรียน ได้มีหมวกนิรภัยสวมใส่เพื่อความปลอดภัยในการ  เดินทาง รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความปลอดภัยทางถนนเป็นการรณรงค์ส่งเสริม สร้างความปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com หรือศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มากกว่า 13,000 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 36 ราย โดยเป็นกลุ่มคนวัยทำงานอายุ ตั้งแต่ 25-60 ปี เสียชีวิตมากถึงร้อยละ …

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นำร่องการแก้ไข “จุดเสี่ยงจุดอันตราย” ด้วย “ยางรถเก่าแปรสภาพ”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอยุธยา ร่วมกับเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี,กำนัน,ทีมงานเทศบาล,คณะครูอาจารย์ นักเรียน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนำร่องการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายด้วยยางรถเก่าแปรสภาพ ที่บริเวณสี่แยกโรงเรียนวัดม่วงหวาน เทศบางตำบลมหาพรหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นจุดที่มีสภาพเป็นทางแยกและเป็นที่ตั้งของวัดและโรงเรียน ทำให้มีการสัญจรของรถเป็นจำนวนมาก รวมถึงตอนกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างจนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงได้มีการนำร่องการแก้ไข“จุดเสี่ยงจุดอันตราย” ด้วยการนำ “ยางรถเก่าแปรสภาพ” เป็นอุปกรณ์จัดการความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจุดดังกล่าว

Read More »

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบและสวมหมวกนิรภัยในโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีหมวกนิรภัยสวมใส่ในการเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ทุกคน อีกทั้งเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กนักเรียนอีกด้วย โดยภายในงานมีพิธีมอบและสวมหมวกนิรภัยโดย นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท อลิอันซ์ …

Read More »