Tag Archives: บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพประกันชีวิตเผยเบี้ยประกันรับปีแรกไตรมาสที่ 3/2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 54

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในไตรมาสที่ 3/2563 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 3,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากไตรมาส 3 ปี 2562 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายช่องทางธนาคารจากแคมเปญพิเศษร่วมกับธนาคาร ในขณะที่ยอดขายสินค้าคุ้มครองเครดิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 47 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ขาย บริษัทมียังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่องทางการตลาดตรง    ในภาพรวมเบี้ยประกันรวมของไตรมาสที่ 3/2563 มีจำนวน 9,803 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1   เป็นผลของการลดลงของเบี้ยประกันรับปีแรกในช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่น” บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 จำนวน 342,845 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 3 โดย สินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ …

Read More »