Tag Archives: นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

สมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ศิริราชมูลนิธิ สำหรับนำไปใช้ในโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” ซึ่งมูลนิธิฯ ร่วมกับจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ โรงพยาบาลศิริราช

Read More »