Tag Archives: นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ

ทิพยประกันภัย จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ยกระดับเป็น “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” เดินหน้าสู่การเป็น “ผู้นำในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในภูมิภาค”

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นยกฐานะเป็น “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ต่อผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อตอกย้ำความมั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดประกันภัยในยุคดิจิทัล (Digital Insurance) ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยบริษัทฯมีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจประกันภัย และธุรกิจที่สามารถสนับสนุนธุรกิจประกันภัยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผ่านบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ หรือ Ecosystem ในการให้บริการผู้บริโภคอย่างครบวงจร และสร้างโอกาสการเป็นผู้นำ หรือ First Mover ให้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศในอาเซียน และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related) เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น …

Read More »