Tag Archives: นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

สดช. เผยนโยบายปี’ 67 เดินหน้า 7 โครงการหลักสนองยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ตั้งเป้าพัฒนาพลเมืองและสังคมดิจิทัล

สดช. เปิดนโยบายปี 2567 เดินหน้า 7 โครงการสำคัญ ขยายโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล หวังยกระดับคนดิจิทัล ทั้งประชาชน – บุคลากรรัฐ สนับสนุนและส่งเสริมบริการภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สอดรับกับเป้าหมายและแผนการพัฒนาดิจิทัลฯ ระยะที่ 3 พร้อมเผยผลสำเร็จการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ทุกคนเข้าถึงได้ เล็งพัฒนาคน – สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ มั่นใจเกิด “Digital life เพื่อคนไทยทุกคน” นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า นโยบายในปี 2567 สดช. มี 7 โครงการสำคัญที่เตรียมขยายผลและต่อยอดโครงการต่างๆ ที่วางไว้ เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม สร้าง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพให้คนมีทักษะ สมรรถนะด้านดิจิทัล ยกระดับศักยภาพบุคคล ทั้งในกลุ่มประชาชนและบุคลากรของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมบริการภาครัฐ ให้ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 3 : …

Read More »