Tag Archives: นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธานบริษัท อินฟอร์ อาเชียน

การบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่กระทบต่อความปลอดภัยของชีวิต

 การที่โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสาธารณสุขทำให้ระบบบริหารสินทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน จะดีแค่ไหนหากองค์กรหนึ่ง ๆ รู้วิธีรับมือกับเหตุฉุกเฉินร้ายแรง พวกเขาเข้าใจดีถึงค่าใช้จ่ายของความล้มเหลวถ้าไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อม และการเตรียมพร้อมนั้นจะเป็นทั้งการช่วยชีวิต และทำให้ธุรกิจเกิดการสูญเสียทางการเงินน้อยที่สุด และการลงระบบที่ตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ให้พร้อม ก่อนที่จำเป็นจะต้องใช้ระบบเหล่านั้น จะช่วยลดเวลาในการกู้คืนระบบ การเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการติดตามดูความเป็นไป และการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพรวมถึงทรัพยากรบุคคลได้ทุกเวลาที่ต้องการ ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้  เมื่อเริ่มเห็นเค้าลางของปัญหา องค์กรที่ได้เตรียมการไว้เป็นอย่างดีจะเริ่มดำเนินการตามชุดแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้ทันที เช่นการทำสัญญาจัดซื้อ การทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา การเตรียมการเรื่องบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึง และเมื่อภัยเหล่านั้นใกล้เข้ามา พวกเขาก็จะเดินหน้าโครงการและนำโครงการย่อยต่าง ๆ ที่ได้พิจารณาวางแผนไว้อย่างรอบคอบแล้ว มาบูรณาการใช้งานได้ทันที ถ้าประเด็นอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดก่อนเกิดภัยพิบัติใด ๆ องค์กรเหล่านี้ก็จะมีข้อมูลการซ่อมบำรุงแบบเรียลไทม์เพื่อระบุว่าชิ้นส่วนใดจำเป็นต้องได้รับการดูแลทันที และถ้าประเด็นอยู่ที่การประเมินสถานการณ์เพื่อหาจุดเปราะบางต่าง ๆ องค์กรเหล่านี้ก็จะมีเซ็นเซอร์และการตรวจสอบทางกายภาพเพื่อจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม ดังนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว องค์กรจะสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในแต่ละครั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และการใช้ทรัพยากรในการผลิตได้อย่างถี่ถ้วนด้วยระบบติดตามต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ นั่นหมายถึงว่า องค์กรจะสามารถรวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย เพื่อทำการเรียกคืนค่าชดเชย ส่งรายงานข้อมูลหลังการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และทำการประเมินได้อย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสว่าการดำเนินการแบบใดได้ผลดีที่สุด การบูรณาการการตอบสนองของผู้ประกอบการขนส่ง การแพร่ระบาดของโควิด-19 …

Read More »