Tag Archives: นายฟรีดเฮล์ม เบสท์ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮีมา (HIMA)

ความจำเป็นที่ต้องพิจารณา 3 ประการเมื่อต้องยกระดับความปลอดภัย ของโรงงานอุตสาหกรรมให้ทันสมัย

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเริ่มผ่อนปรนข้อจำกัดและมีการกลับมาดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิท-19  บรรดาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมก็กำลังวางแผนกลยุทธ์ที่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน   “สุขอนามัย” กลายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับทุกภาคส่วนธุรกิจ ณ ปัจจุบัน เพื่อป้องกันพนักงานและลูกค้าของตนให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรธุรกิจ อย่างเช่น ผู้ประกอบการโรงงานจำเป็นต้องมั่นใจตลอดเวลาถึงความปลอดภัยในการทำงาน แม้แต่มาตรการความปลอดภัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยใหม่ก็จะต้องปฏิบัติตามด้วย ขณะที่คนงานกลับเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติงานอีกครั้ง กิจกรรมประจำวัน เช่น         การวางแผนปรับปรุงระบบให้ทันสมัย ที่ถูกพักไว้ชั่วคราวในระหว่างการระบาดครั้งใหญ่ ก็ดำเนินการต่อตามเดิม  งานดังกล่าวต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องต่อไปนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ การบังคับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมในกระบวนการทำงาน ภาวะที่อาจหยุดทำงานของระบบ และการชักชวนของผู้ให้บริการ อะไรคือเรื่องที่สำคัญที่ควรพิจารณาว่า ระบบควบคุมความปลอดภัย (Safety Instrumented System: SIS) ในโรงงานของคุณเป็นไปตามงานที่ว้างไว้  คือ ระบบ SIS ของคุณสามารถติดตามตรวจสอบสภาวะที่เป็นอันตรายของหน่วยปฏิบัติงานภายในโรงงาน และสามารถดำเนินการเมื่อเกิดสภาวะที่เป็นอันตรายได้หรือไม่ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน ไม่เพียง แต่พิจารณาถึงการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน SIS ให้ทันสมัยเท่านั้น บรรทัดฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งานสามารถให้ความมั่นใจทางกฎหมายในกรณีที่เกิดความรับผิดและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างวงจรชีวิตของระบบ   มาตรฐาน IEC 61511 Edition 2 กำหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเป็นระยะ พนักงานต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตลอดวงจรการผลิตของโรงงาน …

Read More »