Home / Tag Archives: นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

Tag Archives: นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

อว.สนับสนุนทุนให้เปล่าผ่าน TED Fund ส่ง‘นักรบเศรษฐกิจ’ลงพัฒนาพื้นที่ชนบท

กระทรวง อว. สนับสนุนทุนให้เปล่า หวังปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาชนบท ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ภายใต้การพิจารณาแบบ Social Distancing นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เปิดเผยว่า ภายหลังจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้ TED Fund  ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช. หรือ NIA) จัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) หรือ โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นนิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และ/หรือ เป็นบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี รวมทั้งสิ้น 2 โปรแกรม คือ  1. โปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation …

Read More »