Home / Tag Archives: นายนครินทร์ เทียนประทีป

Tag Archives: นายนครินทร์ เทียนประทีป

ยกเครื่องไอทียุคเปลี่ยนผ่านด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบ Hyper Converged

แนวคิดการรวมทรัพยากรไอทีเพื่อบริหารจัดการและแชร์การใช้งานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นความต้องการของทุกองค์กรมานานแล้ว หากยังพอจำกันได้ แนวคิดเรื่อง คอนโซลิเดชัน (Consolidation) นับเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายาม จัดการกับฮาร์ดแวร์แบบรวมศูนย์ แต่ยังทำได้แค่เพียงนำเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ และเน็ตเวิร์คที่ใช้ในองค์กรมารวมไว้ในศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อให้ดูแลง่าย ประหยัดพื้นที่ และปลอดภัย แต่ยังไม่สามารถจัดสรรการใช้งานฮาร์ดแวร์ได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถนำทรัพยากรส่วนเกินจากจุดหนึ่งไปเติมส่วนที่ขาดในอีกจุดหนึ่งได้ เนื่องจากเป็นการใช้งานแบบหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งแอปพลิเคชันหรือหนึ่งระบบปฏิบัติการ จนกระทั่งเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า เวอร์ชวลไลเซชัน (Virtualization) ที่สามารถจำลองสภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์กลุ่มต่าง ๆ ในรูปแบบเวอร์ชวลแมชชีน (Virtual Machine) และทำให้องค์กรสามารถโยกย้าย กระจาย หรือแบ่งปันทรัพยากรไอทีข้ามไปมาระหว่างกันได้อย่างยืดหยุ่น รวดเร็ว เสมือนเป็นการทำงานจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แต่ก็สร้างความยุ่งยากและภาระงานให้กับผู้ดูแลระบบเมื่อต้องติดตั้งใช้งาน และส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้งานปิดภายในองค์กร รับมือยุคเปลี่ยนผ่านด้วย Hyper Converged Infrastructure เมื่อความต้องการทางธุรกิจและพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้น คลาวด์ประเภทต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานทั้งในและนอกองค์กร โดยแอปพลิเคชันมีแนวโน้มพัฒนาจากการใช้เฉพาะในกระบวนการปฏิบัติงาน ไปสู่แพลตฟอร์มบริการธุรกิจบนระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่หลากหลายจากทุกที่ทั่วประเทศหรือทั่วโลก ดังนั้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งกับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทำให้องค์กรธุรกิจจำต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบเวอร์ชวลไลเซชันไปสู่ แนวคิด Hyper Converged Infrastructure …

Read More »

องค์กรพร้อมเปลี่ยนยุคชีวิตวิถีใหม่

คำกล่าวที่ว่า “ในวิกฤตยังมีโอกาส” ตรงที่โควิด-19 มีส่วนกระตุ้นให้หลายองค์กรธุรกิจกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่แสนสบาย หรือ Comfort Zone แบบเดิมๆ และแสดงถึงศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานบนฐานชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยการใช้ประโยชน์จาก เครื่องมือดิจิทัลและข้อมูล ในการผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ เน็ตเวิร์ค ร่วมกับโซลูชันและเทคโนโลยีขั้นสูง (High-end Technology) ต่าง ๆ เช่น ไฮบริดคลาวด์ ไอโอที เอไอ/บ็อท ระบบการทำงานในองค์กรแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) การสร้างแพลตฟอร์มการบริการตนเอง (Self-service) ที่จัดการและวิเคราะห์ระบบข้อมูลที่ซับซ้อน (Data Analytics) รวมถึงบิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์ ให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานและประกอบการตัดสินใจระดับสูง การพัฒนาบริการไอทีและโซลูชันใหม่ ๆ ในลักษณะแมเนจ เซอร์วิส (Managed Services) ทั้งในระดับไมโครเซอร์วิสและคอนเทนเนอร์ เพื่อหนุนเสริมการดำเนินแผนพัฒนาธุรกิจที่ต้องครบถ้วนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว …

Read More »

โซลูชัน Collaboration บูรณาการองค์ความรู้สู่วิถี New Normal

ดูเหมือนว่า องค์กรธุรกิจจะเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นต่อ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตามมาตรการเว้นระยะห่าง ตั้งแต่การเหลื่อมเวลาการทำงานในสำนักงาน ไปจนถึง การนำเทคโนโลยีอย่างคลาวด์ เวอร์ช่วลไลเซชัน มาเสริมการทำงานออนไลน์ของพนักงานจากบ้าน อย่างไรก็ตาม การเว้นวรรคทางกายภาพ อาจส่งผลลดทอนประสิทธิภาพงานบางประเภทซึ่งเดิมต้องมีการทำงานเป็นทีม องค์กรจึงมีเทคโนโลยีเสริมที่เรียกว่า โซลูชัน Collaboration ที่จะมาบูรณาการ “การสื่อสาร” และ “การจัดการความรู้”เพื่อเชื่อมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงาน หรือกับลูกค้า คู่ค้า และ หน่วยงานนอกองค์กร ซึ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่เราไม่สามารถพบปะซึ่งหน้าได้ การประชุมทางไกลผ่าน เว็บ คอนเฟอเรนซ์ (Web Conference) หรือ วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือบูรณาการ หรือ Collaboration เบอร์ต้น ๆ ที่หลายองค์กรนำไปใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม ขณะเดียวกัน เราก็จะเห็นบทบาทที่มากขึ้นของเครื่องมืออีกตัว คือ เว็บ …

Read More »