Home / Tag Archives: นายณัฐนัย อนันตรัมพร

Tag Archives: นายณัฐนัย อนันตรัมพร

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ร่วมลงนามในสัญญากับกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดย นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา ) ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) และ พลเรือเอก ช่อฉัตร  กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ที่ 5 จากขวา) ร่วมลงนามสัญญาโครงการจัดซื้อชุดวิทยุไมโครเวฟ แบบ IP และอุปกรณ์ประกอบระบบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาชุดวิทยุไมโครเวฟ แบบ IP พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยและบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการรวม 78,831,425.00 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดขึ้น ณ …

Read More »

ITEL ปลื้มรับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากงาน SET Awards 2020

นายณัฐนัย อนันตรัมพร (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL รับรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ที่ 3 จากขวา) และ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร (ที่ 1 จากขวา)  ร่วมแสดงความยินดี  รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน …

Read More »

ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ( ที่ 3  จาก ขวา ) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, นางเกศรา มัญชุศรี  ( ที่ 2  จาก ขวา )   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และนายณัฐนัย อนันตรัมพร (ที่ 4  จาก ขวา )  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL  ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ     1 Free Warrant …

Read More »