Home / Tag Archives: นางสาวตรีนุช เทียนทอง

Tag Archives: นางสาวตรีนุช เทียนทอง

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ ในฐานะทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า”  ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูมาร์” ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ “ธูเล่” จากสวีเดน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถครบวงจร “แอลลักซ์” คุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดย นางจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหรือบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 129 ปี วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา ทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ที่ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จที่แท้จริงต้องเคียงคู่ไปกับการคืนกำไรสู่สังคม …

Read More »

บ้านปูรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนงานด้านการศึกษา

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร เข้ารับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2564” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาโดยมีนางสาวตรีนุช    เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบ ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี บ้านปูได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาการศึกษามา   อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญได้แก่ โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโรงเรียน 6 แห่งในภาคเหนือ โครงการสนับสนุนการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการสานอนาคตการศึกษาและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา สำหรับโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวมไปถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาเมื่อเกิดภัยพิบัติ

Read More »