Home / Tag Archives: นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์

Tag Archives: นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมี พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More »

เมืองไทยประกันชีวิต มอบกรมมธรรม์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แก่ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกรมมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แก่ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 ภายนโยบายของบริษัทฯ “MTL Everyday Life Partner” ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมงานจัดขึ้น ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

Read More »