Home / Tag Archives: นวัตกรรมองค์กร

Tag Archives: นวัตกรรมองค์กร

เอ็นไอเอแนะองค์กรยุคใหม่ต้องสร้างแต้มต่อด้วยนวัตกรรม พร้อมชี้เทรนด์ปรับตัวด้านนวัตกรรมที่องค์กรต้องรู้ก่อนเข้าสู่ปี 2020

เอ็นไอเอเปิดตัว IOP โปรแกรมปลุกไฟองค์กรไทยให้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม ด้าน“เคลมดิ” แนะธุรกิจยุคใหม่ต้องผันตัวเป็น “ปลาเร็ว” พร้อมหนุนสร้างนวัตกรรมด้วยบิสิเนสโมเดล กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2562 – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program เผยองค์กรยุคใหม่ต้องรู้จักปรับตัวและสรรหานวัตกรรม เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดองค์กรนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยน “วัฒนธรรมองค์กร” ให้รู้จักกล้าคิด กล้าตั้งคำถาม และกล้าที่จะทดลองลงมือทำในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น และต้องค้นหาเทคโนโลยีจากภายนอกที่เป็นที่ยอมรับและนำมาปรับใช้ในองค์กร (Open Innovation) รวมทั้งการรู้จักบ่มเพาะ – ปฏิบัติทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะทักษะที่มีแนวโน้มการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA มีเป้าหมายในการส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาและเติบโตทางสังคมอย่างยั่งยืน NIA จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ …

Read More »