Home / Tag Archives: นวัตกรรมศิลป์ AR_Watpanya

Tag Archives: นวัตกรรมศิลป์ AR_Watpanya

นวัตกรรมศิลป์ AR_Watpanya

“สุดเฉียบนวัตศิลป์ภาพปริศนาธรรมสามมิติร่วมกับเทคโนโลยี AR แสดงภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์ ด้วยการเคลื่อนไหว ของแสง สี เสียง เป็นแห่งเดียวของโลก” ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  ณ ศูนย์พุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ บริเวณฐานพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สมพร เผยว่า ตามที่ได้สร้างผลงานภาพปริศนาธรรม 3 มิติ รอบปัญญา จำนวน 26 ภาพ สอดแทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ โดยการเสนอแนะจากพระปัญญานันทมุนี ประธานสงฆ์วัดปัญญานันทารามใด้ติดตั้งผลงานบริเวณฐานพุทธมหาเจดีย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทุกวัยเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในธรรมจึงพัฒนานวัตกรรมศิลป์ภาพจิตรกรรมปริศนาธรรมสามมิติรอบศรัทธา อีกจำนวน 34 ภาพ เพื่อให้เกิดนวัตศิลป์แนวใหม่พร้อมระบบ AR และระบบ QR CODE ทำให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับผลงาน สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เกิดการรับรู้ที่ดีขึ้น นำมาซึ่งความซาบซึ้งของความงาม ความดี ความจริง ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้กับประชาชน …

Read More »