Home / Tag Archives: นวัตกรช่างชุมชน

Tag Archives: นวัตกรช่างชุมชน

ช.การช่าง จัดโครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน

ช.การช่าง จัดโครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน ชวนชุมชนคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม พร้อมหนุนโอกาสต่อยอดศักยภาพ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (Change Fusion) ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมและยกระดับทักษะช่างชุมชนผ่าน “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยเตรียมเปิดรับสมัครช่างชุมชนที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์จากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเข้าประกวด เพื่อชิงทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมรับโอกาสในการยกระดับการทำงานสู่การเป็น “นวัตกรช่างชุมชน” และต่อยอดขีดความสามารถของสิ่งประดิษฐ์อย่างรอบด้านจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก่อนขยายผลสู่ระดับประเทศ ตลอดจนโอกาสในการขอรับทุกสนับสนุนจากภาครัฐต่อไป “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” ถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกับภาคชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรช่างชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร บนพื้นฐานของการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมอย่างตรงจุดด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยโครงการฯ จะใช้วิธีนำเอาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ของช่างชุมชนที่มีศักยภาพมาพัฒนาต่อยอดด้วยการถ่ายทอดทักษะความรู้จากองค์กรผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของ ช. การช่าง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 10 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการพัฒนาผลงานในเบื้องต้น พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ก่อนที่จะมีการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด3 ชิ้นเพื่อเข้ารอบสุดท้ายซึ่งจะได้รับรางวัลเป็นทุนสนับสนุนสำหรับการพัฒนาอีก …

Read More »