Home / Tag Archives: ธอส. ออก 4 มาตรการ แก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ

Tag Archives: ธอส. ออก 4 มาตรการ แก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ

ธอส. ออก 4 มาตรการ แก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ร่วมกับ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีปัญหาหนี้สิน และป้องกันการมีภาระหนี้สินเพิ่มจนเกินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ผ่านแนวทางต่าง ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับข้าราชการตำรวจด้านสวัสดิการกำลังพล คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจ โดย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ธอส. มีลูกค้าของธนาคารที่ใช้สิทธิสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 39,493 บัญชี เงินต้นคงเหลือประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาในการผ่อนชำระ รวมถึงมีสถานะทางกฎหมายประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่ง ธอส. …

Read More »