Home / Tag Archives: ธรรมะทูเดย์

Tag Archives: ธรรมะทูเดย์

ม.มหิดล มอบรางวัลเชิดชูโครงการ “ธรรมะทูเดย์” อบรมเยาวชนสอดแทรกธรรมะผ่านกิจกรรม

โลกในยุคดิสรัปชั่นเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้าน จนส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นการพัฒนาที่คุณภาพของ “ความเป็นมนุษย์” เด็กและเยาวชนเปรียบได้กับ “ต้นกล้าแห่งอนาคต” ที่รอการบ่มเพาะความรู้ อบรมความดี ให้พร้อมตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเติบโตเป็น “มนุษย์” ที่มีคุณภาพ โครงการพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นตามความประสงค์ของ คุณน้ำทอง คุณวิศาล หรือ “ย่าน้ำทอง” ผู้สร้าง “น้ำทองสิกขาลัย” ที่พำนักของพระนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้จบออกไปช่วยเหลือสังคม ปัจจุบันมีพระบัณฑิตอาสาของโครงการฯ ไปทำหน้าที่พระนักพัฒนา ทำงานจิตอาสา จัดอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกลาง กรุงเทพฯ – นครปฐม และส่วนภูมิภาค กระจายตามจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ อาทิ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และน่าน “ธรรมะทูเดย์” เป็นหนึ่งในโครงการพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของชีวิตโดยใช้ศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทางจริยธรรม …

Read More »