Tag Archives: ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564

ทิพยประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือผู้หุ้น 2564

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ  ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM)  ณ ห้องประชุม  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส …

Read More »