Home / Tag Archives: ทำประกันภัย พ.ร.บ. (กรณีเป็นนิติบุคคลทั่วไป) ต้องทำอย่างไร?

Tag Archives: ทำประกันภัย พ.ร.บ. (กรณีเป็นนิติบุคคลทั่วไป) ต้องทำอย่างไร?

ทำประกันภัย พ.ร.บ. (กรณีเป็นนิติบุคคลทั่วไป) ต้องทำอย่างไร?

“มีรถ ต้องมีประกันภัย พ.ร.บ. มีความคุ้มครอง” กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถทุกคนต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมาย อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญต้องตรวจดูวันหมดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.รถของตนเอง โดยการต่ออายุ พ.ร.บ.นั้นสามารถต่อล่วงหน้าก่อนกรมธรรม์ของเดิมจะหมดอายุได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองต่อจากระยะเวลาที่หมดอายุเดิม สำหรับการทำประกันภัย กรณีที่เจ้าของรถเป็น“นิติบุคคลทั่วไป” นั้นเอกสารที่ต้องใช้ในการทำ พ.ร.บ. ตามกฎหมาย จะประกอบไปด้วย 1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี) กรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้แสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี) 2.หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจพร้อมตราประทับ(ถ้ามี) 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 5.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ นั้นสามารถติดต่อทำและขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสอบถามรายละเอียดข้อมูลที่ตั้งสาขา ได้ที่     Call Center บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด …

Read More »