Tag Archives: “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ ปี2 ” มทร.ธัญบุรี

“ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ ปี2 ” มทร.ธัญบุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สานต่อโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ปี 2” จัดทำหมวกมัดย้อมส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 300 ใบ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในการมอบ ให้กับ พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า สำหรับโครงการ“ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ระหว่างสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียง และกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี โครงการต่อเนื่องปีที่ 2 โดยเมื่อปี 2562 ได้นำหมวกมัดย้อมไปมอบกับผู้ป่วยมะเร็งใน 4 โรงพยาบาล …

Read More »