Tag Archives: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

บทพิสูจน์ 13 ปี แห่งการเดินทางบน “การจัดการน้ำ” ที่ไม่สูญเปล่า ช่วยชุมชนรอดภัยแล้ง แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

จากความต้องการดับไฟป่า ได้นำไปสู่การสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเชื่อว่าหยดน้ำเล็ก ๆ คือ ต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งทั้ง ดิน ป่า และความสมดุลของทรัพยากร การเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งเหมือนสายน้ำ กว่า 13 ปี ที่เอสซีจีและชุมชน ตลอดจนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. และ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่โดยใช้ทั้งความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการบริหารจัดการน้ำ ช่วยพลิกชีวิตความเป็นอยู่ของ 70 ชุมชน 16,200 ครัวเรือน ใน 28 จังหวัด ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเหลือใช้สำหรับพื้นที่เกษตรกว่า 45,300 ไร่ ความสำเร็จในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำไม่สามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง การแสวงหาพันธมิตรจึงเป็นทางออกที่เป็นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญทั้งวิกฤตภัยแล้งที่รุนแรงและยาวนานที่สุดในรอบ 40 ปี และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หลักคิดแก้น้ำแล้ง-น้ำท่วม   ดร.สุเมธ …

Read More »

ม.ธรรมศาสตร์เตรียมมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์”

   สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี เตรียมจัดงานมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้รับรางวัลจำนวน 36 รางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า ในปีนี้ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงได้พิจารณามอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award)” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในการดำเนินแนวทางการพัฒนามนุษย์จนได้รับการยกย่องจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าถวาย “รางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์” (Human Development Lifetime Achievement Award) ในปี พ.ศ. 2549 โดยการจัดงานดังกล่าวยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง มีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้แม้ว่าในปัจจุบันสถาบันทรัพยากรมนุษย์ได้ควบรวมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว …

Read More »