Tag Archives: ชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

ชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี กล่าว “มทร.ธัญบุรี”มุ่งสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ฉะนั้น ทุกงานวิจัยจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน และสังคม โดยตั้งเป้าไว้ว่า 5 ปี จะมีอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 100% เน้นงานวิจัยบูรณาการหลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน แม้งานวิจัยบางส่วนเป็นการทำงานวิจัยที่จุดเริ่มต้นมาจากพื้นที่ ชุมชนต่างๆ ก็ตาม ท้ายที่สุดจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศต่อไปได้ โดยที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรเป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจแบบองค์รวม เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน เป็นความสำคัญสำหรับงานส่งเสริมสุขภาพในมิติระดับสังคมที่มีแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างแบบแผนการดำเนินชีวิตของบุคคลแต่ละช่วงวัยในสังคมชุมชนนั้นๆ จึงทำให้ขอบข่ายและแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ มีมิติของความสลับซับซ้อน กว้างขวาง ลึกซึ้ง และมีพลวัตแตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะในสถานะการณ์ที่เกิดโรคระบาดไวรัส โควิด 2019 “ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปี 2563  เล่าว่า เคหะชุมชนรังสิต ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเคหะชุมชนต้นแบบที่มีคณะวิจัยมุ่งพัฒนาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น …

Read More »