Tag Archives: ชีวิตวิถีใหม่ New normal บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP”เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งเหตุและการซื้อ พ.ร.บ.24 ชั่วโมง

ชีวิตวิถีใหม่ New normal บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP”เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งเหตุและการซื้อ พ.ร.บ.24 ชั่วโมง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP”  ให้ประชาชนได้รับความสะดวกทั้งการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ดียิ่งขึ้น และได้เล็งเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีและการพัฒนาบริการประชาชน โดยได้ต่อยอดการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของบริษัทให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเปิดตัว LINE ของบริษัทที่มีชื่อว่า “@iRVP”ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกทั้งการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง LINE “@iRVP” ของบริษัทกลางฯ นั้นเป็นการนำแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยในชีวิตประจำวันและใช้เป็นช่องทางสื่อสารหลักมาพัฒนาต่อยอดเป็นช่องทางการให้บริการ สร้างความสะดวกกับประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประชาชนกับบริษัทให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และรับบริการที่สะดวกรวดเร็วได้ง่ายๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็น LINE Official Account ของบริษัท เพื่อเป็นอีกช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงประชาชนผู้ใช้งานมากที่สุด อีกทั้งเป็นการตอบสนองพฤติกรรมการใช้รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน …

Read More »