Tag Archives: “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” แผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” แผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนด้านต่างๆ ในช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มีแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลได้แก่ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.Thairsc.com บริษัทกลางฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้กับสื่อมวลชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องของอุบัติเหตุและเพื่อหน่วยงานได้นำข้อมูลไปวางแผนการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน ทั้งในและนอกช่วงเทศกาล นอกจากนี้ประชาชนที่เดินทาง ก็ยังสามารถเข้ามาดู เพื่อค้นหาข้อมูลจุดเสี่ยง จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ,ทราบว่าพื้นที่ที่จะเดินทางไป มีจุดที่ต้องระมัดระวังที่ใดบ้าง ได้อีกด้วย มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” บริษัทกลางฯ ร่วมกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” กับกรมการขนส่งทางบก (ตั้งแต่ 15 มี.ค.ถึง 15 เม.ย.66) โดยทำกิจกรรมเพื่อรถจักรยานยนต์ปลอดภัย ให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ทั่วประเทศ จำนวน 225 จุดบริการ ที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และวิทยาลัยเทคนิค ที่มีสัญลักษณ์ป้ายแบนเนอร์โครงการติดไว้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ …

Read More »

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” แผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนด้านต่างๆ ในช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มีแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”  บริษัทกลางฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย โดยจัดทำกิจกรรมเพื่อรถจักรยานยนต์ปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 โดยเป็นการให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 279 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และวิทยาลัยเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย กิจกรรมผู้ใช้ยานพาหนะปลอดภัย คนพร้อม บริษัทกลางฯ สนับสนุนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด สนับสนุนน้ำดื่มกว่า 5,000 โหล ผ้าเย็น …

Read More »