Tag Archives: ชัย โสภณพนิช

ชัย โสภณพนิช ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

ชัย โสภณพนิช ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

Read More »

ชัย โสภณพนิช พญามังกรเร้นกาย

พญามังกร ชัย โสภณพนิช ผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจประกันภัยของกลุ่มตระกูล “โสภณพนิช” ด้วยวัยเกือบ 70 ปี วันนี้ ชัย โสภณพนิช ยังคงขับเคลื่อน บมจ.กรุงเทพประกันภัย

Read More »