Tag Archives: ชมรมราชมงคลจิตอาสา วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ‘อาคารอเนกประสงค์หลังแรก’

ชมรมราชมงคลจิตอาสา วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ‘อาคารอเนกประสงค์หลังแรก’

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผลงานของนักศึกษา โครงการราชมงคลจิตอาสา ประจำปี 2563 “เราบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม”ณ โรงเรียนบ้านหันทราย จ.สระแก้ว “ชมรมราชมงคลจิตอาสา ก่อตั้งมาประมาณ 1 ปี สืบเนื่องมาจากรัชกาลที่ 10 พระองค์ได้พระราชทานแนวทางให้คนไทยบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องจิตอาสาและจิตสาธารณะ โดยเป้าหมายของกิจกรรมที่ทำ คือความสำเร็จที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ การทำกิจกรรมต่อยอดให้เยาวชนได้มีโอกาสซึมซับ ในเรื่องจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้เห็นความเสียสละ ความลำบากของตัวเอง ทำให้ชุมชนโดยร่วมมีศักยภาพที่ดีขึ้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ แก้วสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมราชมงคลจิตอาสาเล่าว่าถึงความเป็นมาของชมรม โครงการราชมงคลจิตอาสา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง และ โรงเรียนบ้านหันทราย จ.สระแก้ว “เราบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – …

Read More »