Tag Archives: จุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ บอกอะไรเราบ้าง

จุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ บอกอะไรเราบ้าง

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เคยถูกจำกัดขอบเขตการใช้เพียงแค่ในงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาทางการแพทย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่น การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ และสิ่งที่ตามมาจากการใช้เทคโนโลยีบนคลาวด์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), แมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (high-performance computing: HPC) ซึ่งต้องอาศัยประสิทธิภาพของซูเปอร์คอมพิวเตอร์และคลัสเตอร์ด้านการประมวลผล เพื่อแก้ปัญหาการคำนวณขั้นสูง ทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมที่ล้ำสมัย ทำให้กระบวนการในการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) รวดเร็วขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามลำดับความสำคัญ เช่นเดียวกับการที่คลาวด์คอมพิวติ้งที่องค์กรใช้ ได้สร้างแนวทางทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อดึงให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม และทำให้เกิดวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การที่ธุรกิจบางแห่งยังคงไม่มั่นใจในการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) และมีทัศนคติว่าเทคโนโลยีประเภทนี้ไม่สำคัญต่อการดำเนินงานในแต่ละวันในอีกหลายปีข้างหน้านั้นถือเป็นเรื่องปกติ แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้กำลังจะเป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบขององค์กรธุรกิจในอนาคต เช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์คอนเวิร์จ (HCI) และโครงสร้างพื้นฐานเวอร์ชวลเดสก์ท็อป (VDI) ประหยัดพลังงาน  ข้อมูลของ IDC ระบุว่าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ …

Read More »