Tag Archives: จังหวัดปทุมธานี เตรียมจัดงานใหญ่ เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) รวมอาหารขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีของปทุมธานี ภายในงานเดียว

จังหวัดปทุมธานี เตรียมจัดงานใหญ่ เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) รวมอาหารขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีของปทุมธานี ภายในงานเดียว

เตรียมจัดงานใหญ่ เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี รวบรวมไว้ทั้งอาหารนานาชนิดที่ขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดปทุมธานี ภายในงานเดียว ทั้งอาหารดั้งเดิมของชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน อาหารพื้นบ้าน อาหาร Street Food ฯลฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดผ่อนคลายลง และเตรียมพร้อมเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ กรกฎาคม 2565 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า “นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวและ มีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยเป็นสินค้าและบริการที่มีโอกาสและศักยภาพสูง อันนำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมกับการพัฒนากรรมวิธีการผลิตของภาคเกษตร โดยมุ่งเน้นประสบการณ์สัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอาหารเพื่อสุขภาพ” จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีศักยภาพความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีการผสมผสานกันทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม …

Read More »