Tag Archives: คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ

IRPCT – EnCo ลงนาม MOU สนับสนุนกิจกรรมวิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) และกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                เป็นประธานและประธานสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ “การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การให้คำแนะนำ ทวิภาคี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์” โดยมี คุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EnCo  และดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) เป็นผู้ลงนาม สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร  และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี …

Read More »