Tag Archives: คุณวริษา

ILINK รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “ILINK” เข้ารับรางวัล “Sustainability Disclosure Acknowledgement” (กิตติกรรมประกาศ) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดยมี คุณวริษา  อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา “จากการที่ ILINK ได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว เราได้ตะหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสัญญาว่าจะมุ่งพัฒนางานด้วยความมุ่งมั่น และโปร่งใสต่อไป”   คุณวริษา กล่าว ทั้งนี้รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน …

Read More »