Tag Archives: คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคา

รักบ้านเกิด จับมือพันธมิตร ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ผู้สร้างสรรค์สื่อเกษตรดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสู่ความยั่งยืน และในนามตัวแทนของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร การใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตร ลดความเหลื่อมล้า สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ให้คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ ร่วมด้วยคุณพนิตนาฏ วงศ์ยิ้ม ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและทาเวิร์กชอปร่วมกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้ง ผศ.คธา วาทกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร”, ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่สาหรับสินค้าทางการเกษตรเพื่อการขนส่งและจัดจาหน่าย”, คุณรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ …

Read More »